Privacy statement
Stichting Under The Milky Way
Under The Milky Way (hierna: UTMW) wordt georganiseerd door Stichting Under The Milky
Way (hierna Stichting UTMW), gevestigd in 6851 GS Huissen, aan de Huismanstraat 23-c en
ingeschreven onder KvK nummer 61240923. Stichting UTMW respecteert de privacy van
haar klanten en van alle bezoekers van de website www.underthemilkyway.nl (hierna: de
Website) en/of de dag(-en) van het festival (hierna: het Evenement) (hierna gezamenlijk: de
Bezoeker). Stichting UTMW draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens vertrouwelijk
worden behandeld. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de
wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de
Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft.


Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 In dit Privacy Statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van
persoonsgegevens door of vanwege Stichting UTMW en heeft alleen op het gebruik van
persoonsgegevens van Bezoekers van de Website en/of het Evenement.
1.2 Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals
bijvoorbeeld websites of apps waarnaar Stichting UTMW op haar Website en in haar
mailingen naar verwijst. Stichting UTMW adviseert Bezoekers het privacy beleid van deze
derden op de betreffende websites te raadplegen.


Artikel 2 Identiteit Stichting UTMW

2.1 Stichting UTMW respecteert de privacy van haar klanten en van al haar Bezoekers.
Stichting UTMW draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden
behandeld. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke
bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene
Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft.
2.2 In dit Privacy Statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en
verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Stichting UTMW.
2.3 Stichting UTMW is gevestigd en kantoorhoudend in 6851 GS Huissen aan de
Huismanstraat 23-c. Zij is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder KvK-nummer 61240923.
Stichting UTMW is bereikbaar via het e-mailadres info@underthemilkyway.nl.
2.4 Betrokkene is niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Voor een goede
dienstverlening is de verstrekking van bepaalde persoonsgegevens echter een noodzakelijke
voorwaarde.


Artikel 3 Welke persoonsgegevens verzamelt Stichting UTMW?
3.1 Bij de aanschaf van tickets voor het Evenement kan de Bezoeker (al dan niet door de
betreffende (voor)verkooporganisatie) om persoonsgegevens, zoals naam, (e-mail)adres en
telefoonnummer, worden gevraagd, welke gegevens Stichting UTMW dan van de
(voor)verkooporganisatie verkrijgt.
3.2 Daarnaast kan Stichting UTMW persoonsgegevens van Bezoekers, zoals bijvoorbeeld
naam, (e-mail)adres ,telefoonnummer en foto ‘s gebruiken, die zij rechtstreeks van
Bezoekers verkrijgt in verband met bij Stichting UTMW geplaatste bestellingen via de
Website en/of bezoek aan het Evenement.
3.3 Ook kunnen door Stichting UTMW surfgegevens (waaronder IP-adres, datum en tijd
van bezoek aan de website) worden verkregen van Bezoekers van de Website.
3.4 Tijdens het Evenement kunnen gegevens van Bezoekers worden verwerkt door
Stichting UTMW of een mediapartner, zoals het (met camera) registreren of laten
registreren van het Evenement, al dan niet door cameratoezicht.


Artikel 4 Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?
4.1 Stichting UTMW gebruikt de verkregen persoonsgegevens in eerste instantie om de
overeenkomst die zij met Bezoekers sluit in het kader van bezoek aan het Evenement of de
Website zo goed mogelijk uit te kunnen voeren en voor de interne administratie.
4.2 Stichting UTMW kan daarbij persoonsgegevens gebruiken:
a. ten behoeve van het kunnen leveren van de bestelde tickets of producten aan de
juiste persoon;
b. om de Bezoeker te (laten) informeren over wijzigingen met betrekking tot tickets
en/of over door Stichting UTMW georganiseerde concerten en evenementen, bijvoorbeeld
via een nieuwsbrief;
c. ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele
relatie met haar (potentiële) klanten, of voor het verbeteren van de diensten en producten;
d. Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.
4.3 Stichting UTMW of een mediapartner kan beeld- en/of geluidsopnamen (laten)
maken tijdens het Evenement. Deze opnamen kan Stichting UTMW gebruiken op de Website
of ter promotie van het Evenement via social medianetwerken, zoals Facebook, Instagram,
Twitter of Youtube. Daarnaast kunnen de opnamen gebruikt worden op de mediakanalen
van de mediapartner(s), waaronder mogelijk radio en/of televisie. Opnamen die zijn
gemaakt in het kader van cameratoezicht kan Stichting UTMW gebruiken voor
veiligheidsdoeleinden.
4.4 Stichting UTMW kan nieuwsbrieven versturen per e-mail. Indien de Bezoeker geen
nieuwbrief meer wenst te ontvangen, kan gebruik worden gemaakt van de afmeldlink
onderaan de nieuwsbrief.
4.5 Eventuele back-ups van de opgeslagen gegevens die gemaakt worden door Stichting
UTMW ten behoeve van het optimaal functioneren van de systemen, worden uitsluitend
gebruikt voor het herstellen van de systemen bij een storing.
4.6 De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven
omschreven.


Artikel 5 Surfgegevens en klikgedrag
5.1 Surfgegevens die Stichting UTMW verzamelt kunnen worden opgeslagen en gebruikt
om het bezoek aan en gebruik van de Website statistisch te analyseren en te optimaliseren.
Surfgegevens worden (voor zover mogelijk) geanonimiseerd. Alleen geanonimiseerde
gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden, zoals Google Analytics.


Artikel 6 Cookies en Google Analytics
6.1 Stichting UTMW behoudt zich het recht voor om, net als de meeste websites,
informatie te vergaren door gebruik te maken van zogenaamde “cookies” om het navigeren
in de website te vergemakkelijken. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een
website op een computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee de
website bekeken wordt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op de computer op
te slaan. Via de instellingen van de webbrowser kunnen cookies worden uitgezet.
6.2 Stichting UTMW maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in het
gebruik van de website. Uitsluitend om gebruik te maken van deze dienst van Google, wordt
deze informatie, inclusief IP adres, aan Google verstrekt.
6.3 Via de website worden ook cookies geplaatst van Google in het kader van de dienst
Google Analytics. Stichting UTMW heeft geen invloed op wat Google met de op deze manier
verkregen informatie doet.


Artikel 7 Sociale Netwerken

7.1 Op de Website van het Evenement staan knoppen die zijn gekoppeld zijn aan sociale
netwerken, waaronder zoals Twitter, Instagram, Youtube en Facebook. Via deze knoppen
kunnen de betreffende sociale netwerken cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen
heeft Stichting UTMW geen invloed.
7.2 De betreffende sociale netwerken zijn zelfstandig verantwoordelijk voor het gebruik
en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Voor dit gebruik zijn
het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende sociale netwerken van
toepassing.


Artikel 8 Beeld- en/of Geluidsopnamen
8.1 Stichting UTMW of een mediapartner kan ter promotie en/of (concert)registratie van
het Evenement beeld- en/of geluidsopnamen maken van de Bezoekers. Deze
opnamen/beelden worden mogelijk openbaar gemaakt of verveelvoudigd via verschillende
mediakanalen van Stichting UTMW en/of mediapartner(s), zonder dat Stichting UTMW of
mediapartners een vergoeding aan de Bezoeker verschuldigd is of zal zijn.


Artikel 9 Bewaartermijn
9.1 Stichting UTMW bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de
uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan vijf jaar nadat de
overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke
bewaarplicht.


Artikel 10 Inzage, correctie en verzet
10.1 De Bezoeker dient er voor te zorgen dat Stichting UTMW over de juiste
persoonsgegevens beschikt. Bezoekers kunnen Stichting UTMW via het e-mailadres
info@underthemilkyway.nl schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens
door Stichting UTMW, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van diens
(persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door de Bezoeker
medegedeelde correcties, worden verwerkt.
10.2 Via het e-mailadres info@underthemilkyway.nl kan de Bezoeker toestemming voor
het gebruik van diens persoonsgegevens intrekken. Het intrekken van toestemming laat
rechtmatig gebruik van persoonsgegevens van vóór het intrekken van de toestemming
onverlet.
10.3 Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Stichting
UTMW of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.


Artikel 11 Delen en doorgifte van gegevens
11.1 Stichting UTMW is bevoegd om de gegevens van een Bezoeker te delen met aan
Stichting UTMW gelieerde ondernemingen, moeder-, en zusterbedrijven, en aan partijen die
Stichting UTMW inschakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening, waaronder in verband
met de hierboven genoemde doeleinden, zoals ter promotie en/of (concert)registratie van
het Evenement.
11.2 Stichting UTMW kan zonder specifieke toestemming van een Bezoeker, diens
gegevens verstrekken vanwege op Stichting UTMW rustende wettelijke verplichtingen en/of
naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.
11.3 Omdat Stichting UTMW bij haar dienstverlening gebruik maakt van derden, die in
opdracht van Stichting UTMW producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders
aangegeven) persoonsgegevens van Bezoekers kunnen worden gebruikt, kan Stichting
UTMW die gegevens in dat verband ook aan deze derden verstrekken. Stichting UTMW heeft
hiervoor de nodige overeenkomsten gesloten om te waarborgen dat de persoonsgegevens
worden verwerkt en beschermd in de lijn met de Europese en Nederlandse wetgeving.


Artikel 12 Beveiligen
12.1 Stichting UTMW neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
12.2 Mocht de Bezoeker de indruk hebben dat diens gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, of als de Bezoeker meer informatie wenst over de beveiliging
van door Stichting UTMW verzamelde persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen
met de voorzitter van Stichting UTMW.


Artikel 13 Wijzigingen
13.1 Stichting UTMW behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit
privacy statement. De Bezoeker wordt geadviseerd om met regelmaat de actuele Privacy
Statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen. Als die wijzigingen wezenlijk zijn, zal
Stichting UTMW de Bezoeker hiervan duidelijk op de hoogte brengen via de Website of in
een aan de Bezoeker gerichte e-mail.
13.2 Vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit Privacy Statement kunnen gericht
worden aan info@underthemilkyway.nl ter attentie: de voorzitter.